Küsi hinda

Privaatsuspoliitika

Silen mõistab privaatsuse olulisust, mistõttu suhtume me sinu privaatsusesse ja isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Isikuandmete all peame silmas isiklikku informatsiooni, mida sa jagad meiega läbi erinevate veebilehekülgede või äppide, mis sisaldavad linki sellele Andmekaitsetingimuste lehele, sh lehekülgede tellimine (ühiselt: meie leheküljed). Lisaks ka informatsiooni, mida sa jagad Sileniga e-posti teel või muul viisil Sileniga ühendust võttes, näiteks tööle kandideerimisel, töötlemine toimub kooskõlas Sileni Andmekaitsetingimustega. Andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas me sinu isikuandmeid meie lehekülgedel töötleme ja kaitseme. Andmekaitsetingimused katavad Sileni kui isikuandmete vastutava töötleja isikuandmete töötlemise protsessi.

Kui sul on küsimusi seoses Andmekaitsetingimustega või Sileni privaatsuse praktikaga, palun võta meiega ühendust chatbox@silenspace.com .

Informatsioon, mida me kogume

Silen kogub tavapäraseid isikuandmeid, kui sa kandideerid või registreerid end tööle, üritusele või muule tegevusele. Kogutud andmed erinevad tulenevalt leheküljest ja võivad sisaldada selliseid andmeid nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sugu, sünnikuupäev, isikukood, CV, hinneteleht, taustainfo, haridustee, tööajalugu, professionaalsed ja keelealased oskused, soovitused, eeldatav lõpetamise aeg, hetke ametipositsioon ja muu informatsioon, mida sa meiega jagad. Lisaks võidakse koguda andmeid, mis on seotud sinu intervjuu käiguga, kvantitatiivsed testid, üritused ja muu informatsioon.

Registreerides üritustele või muudele tegevustele või kandideerides töökohale, saad kirja vastavalt sellele, kuhu sa end registreerisid sh kutsed ja järelkaja konkreetse ürituse, tegevuse või avalduse kohta.

Silen kogub klientide, teenusepakkujate ja väliste nõuandjatega töötades tavapäraseid isikuandmeid. Kogutud andmed erinevad ja võivaldavad sisaldada informatsiooni nagu nimi, kontaktinfo, CV ja kõik muud isikuandmed, mis on meiega jagatud klientide poolt nende töötajate või klientide kohta, kui see on vajalik analüüsiks või nõu andmiseks.

Me võime automaatselt koguda informatsiooni seadmete kohta, millega sa meie lehekülgi külastad. Automaatselt kogutud informatsioon võib sisaldada IP aadressi, seadmetuvastajat, veebibrauserit, “küpsiste”, veebimajakate ja analoogsete tehnoloogiate (ühiselt “Küpsised”) abil kogutud brausimise infot meie veebilehtedel. Me võime samuti automaatselt koguda infot kuidas sa kasutad meie veebilehekülge, sh mida sa oled otsinud ja vaadanud meie leheküljel.

Informatsioon, mis automaatselt kogutakse, seostatakse ülejäänud sinu poolt jagatud isikuandmetega. Rohkem informatsiooni loe peatükist “Küpsised”.

Kuidas me andmeid kasutame

Kogutud andmeid kasutame me vaid juhul, kui meil on sinu nõusolek nende kasutamiseks või kui Silenil on õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel ja järgneval õiguslikul alusel

Ürituste puhul kasutatakse saadud informatsiooni sündmusele eelneval ajal ja osalejate nimekiri hoitakse alles ka tuleviku ürituste tarbeks. Sinu isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lõike 1 punktis f märgitud alusel (õigustatud huvi alusel). Meie õigustatud huvi on sinuga ühendust võtta üritusele eelneval ajaperioodil.

Tööle kandideerimisel kasutatakse saadud informatsiooni sinu avalduse hindamisel, kandideerimisperioodi jooksul kontakti hoidmisel ning potentsiaalsete kandidaatide nimekirja hoidmiseks tulevaste tööpakkumiste jaoks. Sinu isikuandmete töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi, isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahvi 6 lg 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on soov menetleda sinu avaldust kandideerimisprotsessi jooksul. Lisaks võib selline töötlemine olla vajalik lepingu täitmisel, milles sa osapool oled, või sellisesse lepingusse astumisel nagu näiteks tööleping, tulenevalt isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 punkt b.

Klientide ja teenusepakkujate puhul võidakse saadud informatsiooni kasutada Sileniga sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmisel. Selline töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles sa oled osapool või sellisesse lepingusse astumisel nagu selleks on näiteks ärileping või tööleping, isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 punkti b alusel. Informatsiooni võidakse kasutada ka ärisuhete hoidmisel, üritustele, loengutele ja muudele tegevustele kutsumisel ning turundusega seotud materjalide levitamisel nagu seda on näiteks aastaaruanded. Selline töötlemine on vajalik Sileni õigustatud huvi alusel tulenevalt isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 punkti f alusel, Sileni õigustatud huviks on turundustegevuse läbiviimine, ürituste korraldamine ja heade ärisuhete hoidmine.

Silen võib kasutada küpsiseid lehtede ja teenuste haldamisel ning koguda analüütikat selle kohta, kuidas sa meie veebilehte kasutad. Täiendava info saamiseks loe peatükki “küpsised”.

Isikuandmete jagamine ja üleandmine

Me võime jagada sinu isikuandmeid:

  • Müüjate ja pakkujatega, kellega me teeme koostööd (nt teenusepakkujad, tehniline tugi, finantsasutused)
  • Sileni gruppi kuuluvad ettevõtted
  • Avaliku võimu asutused

Sinu isikuandmete säilitamine

Me hoiame sinu isikuandmeid järgnevalt:

  • Tööle kandideerimisel ja üritustele registeerimisel puhul hoiame me isikuandmeid kuni 6 kuud alates kandideerimisprotsessi lõpust, kui sa ei nõustu pikendatud 2-aastase säilitusajaga.
  • Teenusepakkujate ja väliste nõuandjate puhul säilitatakse informatsioon kuni viis aastat koostöölepingu lõppemisest.
  • Klientide puhul säilitatakse andmeid juhtumipõhiselt, näiteks olenevalt sellest, kas Silen on isikuandmete vastutav töötleja ja meil on kohustus andmeid säilitada ja kustutada vastutustundlikult või me oleme isikuandmete volitatud töötleja, kes töötleb isikuandmeid vastavalt vastutava töötleja kirjalikule juhisele, märgitud andmetöötluslepingus.
  • Säilitusperioodi lõppedes kustutatakse isikuandmed täielikult.

Lapsed

Leheküljed ei ole suunatud alla 16-aastastele või noorematele lastele, mistõttu Silen teadlikult ei kogu ega säilita ühegi isiku isikuandmeid, kes on noorem mainitud vanusest.

Sinu õigused

Sul on õigus nõuda ligipääsu enda isikuandmetele, nõuda nende parandamist või kustutamist ning nõuda üksikasju selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame. Sul on ka õigus isikuandmete töötlemisele vastuväidet esitada ning töötlemisele vastu vaielda ja taotleda enda isikuandmete töötlemise piiramist. Eelkõige on sul õigus ilma tingimusteta esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Lisaks on sul õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, tavaliselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus (andmete liikuvus).

Kui sinu isikuandmete töötlemine põhineb sinu nõusolekul, on sul õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist tehtud töötlemise seaduslikkust. Sa saad oma nõusoleku tagasi võtta Sileniga ühendust võttes.

Su õiguste realiseerimisel võib olla tingimusi ja piiranguid. Seetõttu ei saa olla kindel, et sul on konkreetsel juhul õigus andmete liikuvusele – see sõltub isikuandmete töötlemise konkreetsetest asjaoludest.

Sa saad ette võtta samme oma õiguste realiseerimiseks võttes meiega ühendust: chatbox@silenspace.com

Muutused Andmekaitsetingimustes

Me jätame endale õiguse teha nendes Andmekaitsetingimustes aeg-ajalt muutusi. Me teavitame sind Andmekaitsetingimuste muudatustest.

Me jätame endale õiguse teha nendes Andmekaitsetingimustes aeg-ajalt muutusi. Me teavitame sind Andmekaitsetingimuste muudatustest.

Võta meiega ühendust

Kui sul on küsimusi seoses Andmekaitsetingimustega või muu Sileni poolse privaatsuse praktikaga, palun võta meiega ühendust chatbox@silenspace.com